W ubiegłym roku przeprowadziłem ankietę wśród osób, które korzystały lub zamierzały skorzystać z programu Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. W ankiecie poprosiłem o wskazanie największego problemu związanego z korzystaniem z premii. Po analizie odpowiedzi – zdecydowanym numerem jeden okazała się konieczność opłacania wysokich składek na ZUS. W dzisiejszym artykule policzę i wytłumaczę Ci ile dokładnie zapłacisz w ciągu 5 lat prowadzenia firmy.

W tym artykule znajdziesz następujące informacje:

 • Za jaki okres muszę płacić ZUS w programie Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej ?
 • Jak liczymy składki ZUS ?
 • Ile zapłacę składek ZUS w ciągu 5 lat ?

ZUS w programie Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Jeżeli natknąłeś się na ten artykuł to najprawdopodobniej masz już podstawowe informacje na temat programu Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Jednak dla porządku muszę przypomnieć kilka podstawowych informacji.

W ramach programu możemy uzyskać bezzwrotną premię, która wynosi:

 • 150 tys – samozatrudnienie;
 • 200 tys – samozatrudnienie + 1 etat;
 • 250 tys – samozatrudnienie + 2 etaty;

Płatność wypłacana jest w dwóch ratach. Pierwsza rata wynosi 80% i jest formą zaliczki przed realizacją inwestycji. Druga rata wypłacana jest po zrealizowaniu projektu i wynosi pozostałe 20%.

Podstawowym warunkiem programu jest przejście na ZUS oraz prowadzenie firmy przez okres 5 lat od dnia wypłaty I raty płatności.

W tym miejscu często pada pytanie – Od kiedy dokładnie muszę przejść na ZUS i czy tzw. podwójny KRUS wchodzi w grę ?

Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu pomocy pierwszym krokiem jest założenie firmy i złożenie wniosku o wypłatę I raty. Działalność pozarolniczą jesteśmy zobowiązani prowadzić przez okres 5 lat od dnia wypłaty I raty. Jednak samo przejście na ZUS możemy odwlec do dnia złożenia wniosku o II ratę – co oznacza, że minimalny okres podlegania ubezpieczeniu w ZUS wynosi 3 lata (wniosek o II ratę składamy najpóźniej w ciągu 2 lat od wypłaty I raty).

W praktyce jednak zdecydowana większość osób od razu przechodzi na ZUS. Wszystko po to, żeby skorzystać ze schematu: Ulga na start – Preferencyjne składki dla nowych firm – Mały ZUS. Właśnie dla tego wariantu omówię koszty prowadzenia działalności w dalszej części artykułu.

Poza Twoim ZUSem musisz jeszcze przez 2 lata opłacać ZUS za pracowników. To oczywiście w sytuacji jeżeli zobowiązałeś się do zatrudnienia dodatkowych osób – czy to dla wyższej premii czy dla lepszej punktacji.

Jak liczona jest wysokość poszczególnych składek na ZUS

ZUS płacony przez przedsiębiorców to nic innego jak zbiór składek, które wylicza się procentowo od przyjętej podstawy. W przypadku tradycyjnego ZUSu (tego największego) podstawę do wyliczania składek stanowi 60% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia zapisanego w ustawie budżetowej.

Ustalono, że na 2020 rok przeciętne miesięczne wynagrodzenie będzie wynosiło 5227 zł. Kiedy przemnożymy to przez 60% uzyskamy podstawę, od której liczymy składki ZUSowskie, czyli 3136,20 zł. Dokładnie wygląda to w następujący sposób:

 • składka emerytalna – 19,52% x 3136,20 zł = 612,19 zł
 • skład rentowa – 8,00% x 3136,20 zł = 250,90 zł
 • składka chorobowa – 2,45% x 3136,20 zł = 76,84 zł
 • składka wypadkowa – 1,67% x 3136,20 zł = 52,37 zł
 • składka na fundusz pracy – 2,45% x 3136,20 zł = 76,84 zł

Razem 1069,14 zł. Do tego dochodzi jeszcze składka zdrowotna w kwocie 375 zł, co finalnie daje comiesięczną składkę ZUS w wysokości 1444,14 zł.

Ulga na start

Ulga na start to nic innego jak 6-miesięczne zwolnienie przedsiębiorcy z konieczności opłacania składek społecznych (emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa i składka na Fundusz Pracy). W tym okresie przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacania wyłącznie składki zdrowotnej (375 zł).

Mały ZUS dla nowych firm

Przez pierwsze 24 miesiące lub w okresie od 7 do 30 miesiąca prowadzenia firmy – jeżeli korzystasz z ulgi na start – możesz skorzystać z małego ZUSu dla nowych firm.

Aby skorzystać z tej opcji musisz spełniać dwa podstawowe warunki:

 1. W okresie 5 lat poprzedzających dzień zarejestrowania działalności gospodarczej nie prowadziłeś firmy;
 2. Nie wykonujesz działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy z ostatnich 2 lat kalendarzowych – dotyczy umów o pracę i spółdzielczego stosunku pracy w zakresie czynności wchodzących w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Jeżeli kwalifikujesz się do małego ZUSu dla nowych firm, to twoje składki będą naliczane od podstawy, która stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę – czyli 780 zł (2600 zł x 30%). Wysokość składek kształtuje się w następujący sposób:

 • składka emerytalna – 19,52% x 780 zł = 152,26 zł
 • skład rentowa – 8,00% x 780 zł = 62,40 zł
 • składka chorobowa – 2,45% x 780 zł = 19,11 zł
 • składka wypadkowa – 1,67% x 780 zł = 13,03 zł

Razem 246,80 zł. Do tego dochodzi jeszcze składka zdrowotna w kwocie 375 zł, co finalnie daje comiesięczną składkę ZUS w wysokości 621,80 zł.

ZUS od dochodu

Po okresie 30 miesięcy preferencyjnych składek możesz przejść na tradycyjny ZUS (pisałem o nim wyżej) lub skorzystać z opcji ZUS od dochodu. Opcja będzie dla Ciebie dostępna jeżeli łącznie spełnisz 5 warunków:

 1. Łączny przychód za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 120.000,00 zł;
 2. Twój dochód za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 76.314,20 zł;
 3. Nie wykonujesz działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy;
 4. W poprzednim roku wykonywałeś działalność gospodarczą przez minimum 60 dni;
 5. Nie rozliczasz się kartą podatkową i jednocześnie jesteś zwolniony z podatku VAT;

Jeżeli spełniasz 5 powyższych warunków Twój ZUS będzie wyliczany od dochodu, a dokładnie od podstawy, która stanowi 50% rzeczywistego średniomiesięcznego dochodu osiągniętego w poprzednim roku. Co ważne wysokość składek nie może być niższa od ZUSu dla nowych firm (246,80 zł w 2020 r.) i nie może być wyższa od pełnego ZUSu (1069,14 zł w 2020 r.).

Najlepiej będzie jeżeli pokażę Ci to na przykładzie.

Przykład

Pan Jan w 2019 r. osiągnął przychód w wysokości 70.000 zł. Po odjęciu kosztów prowadzenia działalności jego finalny dochód ukształtował się na poziomie 36.000 zł.

W związku z faktem, że Pan Jan nie przekroczył limitu przychodu (120 tys.zł) oraz limitu dochodu (76.314,20 zł), będzie mógł skorzystać z opcji naliczania ZUS od dochodu.

Przeciętny dochód Pana Jana w 2019 r. wyniósł:

(36.000 / 365) * 30 = 2.958,90 zł

Podstawa wymiaru składki wyniosła 50% średniomiesięcznego dochodu, czyli:

2.958,90 zł * 50% = 1.479,45 zł

Od tak obliczonej podstawy składki kształtują się w następujący sposób:

 • składka emerytalna – 19,52% x 1.479,45 zł = 288,78 zł
 • skład rentowa – 8,00% x 1.479,45 zł = 118,36 zł
 • składka chorobowa – 2,45% x 1.479,45 zł = 36,25 zł
 • składka wypadkowa – 1,67% x 1.479,45 zł = 24,70 zł

Razem 468,09 zł. Do tego dochodzi jeszcze składka zdrowotna w kwocie 375 zł, co finalnie daje comiesięczną składkę ZUS w wysokości 843,09 zł.

Podsumowując Pan Jan będzie ponosił następujące koszty ZUS:

 • Przez pierwsze 6 miesięcy – 375 zł
 • W okresie od 7 do 30 miesięcy – 621,80 zł
 • W okresie od 31 do 60 miesięcy – 843,09 zł

Łączne koszty ZUS za okres 5 lat przy tak przyjętych założeniach wyniosą 42.465,90 zł.

To nie wszystko. Znaczną część składki zdrowotnej bo, aż 322,91 zł, będzie można bezpośrednio odliczyć od podatku dochodowego. Pozostała część składek ZUS stanowi koszt prowadzenia działalności gospodarczej i również pomniejszy planowany do zapłaty podatek. Dzięki temu w ciągu 5 lat dla omawianego przykładu Pan Jan zyska 22.968,46 zł. W związku z tym finalny koszt ZUS dla Pana Jana za 5 lat prowadzenia firmy wyniesie 19.497,44 zł.

Jeżeli chcesz samodzielnie sprawdzić jakie będą Twoje koszty ZUS w okresie 5 lat prowadzenia firmy – POBIERZ BEZPŁATNY KALKULATOR ZUS –>

A jeżeli chcesz poznać inne osoby korzystające z programu Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – Zapraszam Cię do grupy dyskusyjnej prowadzonej na facebooku. Możesz do niej dołączyć klikając tutaj..